Sääntöjä


Yhdistyksen vuosikokouksessa vuosittain tapahtuvien
palkitsemisten perusteet

1. Paras pystykorva

Kahden kokeen yhteistulos, joista toisen on oltava PM -kokeessa saavutettu (sääntö on palkinnon lahjoittajan K. Kalliokosken laatima).

2. Parhaat metsästyspystykorvat (uros sekä narttu)

Kahden parhaan kokeen yhteistulos yhden päivän kokeesta, tasapisteissä nuorempi koira voittaa

3. Kotimaisten rotujen kasvattajakilpailu

 • Kilpailun tarkoituksena on edistää kotimaisten käyttökoirien jalostusta ja palkita siinä menestyneet kasvattajat.
 • Kilpailuun voivat osallistua kaikki suomenpystykorvan, pohjanpystykorvan ja karjalankarhukoiran kasvattajat, jotka ovat Lounais-Suomen Pystykorvayhdistyksen sekä SPJ:n jäseniä.
 • Kasvattajat kilpailevat kasvattamiensa koirien linnun- tai hirvenhaukkukokeissa vuosittain saavuttamiensa tulosten perusteella.
 • Kilpailussa otetaan huomioon enintään neljän koiran tulos, joista yhden on oltava narttukoiran saavuttama.

Kilpailukausi on kalenterivuosi.
Saavutetut pisteet lasketaan yhteen, jolloin maksimipistemäärä on 400 pistettä. Tasapisteissä yksittäiset koetulokset ratkaisevat paremmuusjärjestyksen. Lint KOETULOKSET sekä HIRV-tulokset yhden päivän ja koko kauden kestävä ovat samanarvoiset. Kasvattajan on ilmoitettava tulokset em. päivämäärään mennessä em. osoitteeseen. Taloässät Oy on lahjoittanut kilpailun kiertopalkinnon, jonka saa haltuunsa parhaan pistemäärän kerännyt kasvattaja. Säännöt on laatinut 15.12.2000 TALOÄSSÄT OY. Kiertopalkinto on ”ikuisesti” kiertävä.

4. Paras Karjalankarhukoirauros ja -narttu

Menneen koekauden VOI -luokan koesuoritusten perusteella valitaan paras karjalankarhukoirauros ja -narttu. Mukaan huomioidaan yksi TULOS YHDEN PÄIVÄN KOKEESTA sekä urosten että narttujen osalta.

5. Valionarvon saavuttaneet koirat

Ilmoita koirasi nimi ja valionarvoon johtaneet näyttely- ja koetulokset. FI valionarvon saavuttaneet koirat palkitaan.
Kilpailulomakkeet pdf muodossa

Paras pystykorva / Paras metsästyspystykorva – kilpailu»
Kotimaisten rotujen kasvattaja kilpailu »
Valionarvon saaneet koirat »

Lomakkeet ovat tietokoneella täytettäviä, lataa lomake ensin omalle koneelle.
Yhdistyksen säännöt

Lounais-Suomen Pystykorvayhdistys ry

SÄÄNNÖT

Kopio säännöistä, päiväys ja leima puuttuu.


  NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMI-ALUE
 1. Yhdistyksen nimi Lounais-Suomen Pystykorvayhdistys ry ja sen kotipaikka on Turku. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lounais-Suomi

 2. Suomen kennelliitto ja kennelpiiri
  Yhdistys on Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:n ja Varsinaissuomen Kennelpiiri ry:n jäsen

 3. TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT
 4. yhdistyksen tarkoituksena on:
  • koota alueellaan asuva Metsästyspystykorvarotujen kehittämis- ja kilpailutoiminnasta kiinnostuneet henkilöt yhteen, sekä työskennellä Metsästyspystykorvarotujen, pystykorvametsästyksen ja kilpailutoiminnan tunnetuksi tekemisesksi,
  • järjestää kokeita ja koiranäyttelyitä,
  • huolehtia jäseniensä koetuomarikoulutuksesta, sekä muutenkin opastaa jäseniään kennel- ja metsästysharrastuksessa.

 5. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
  • tarvittaessa toimittaa ja julkaisee painotuotteita, sekä harjjoittaa tiedoitustoimintaa,
  • tarvittaessa järjestää kokous-, esitelmä-, ja keskustelutilaisuuksia,
  • toimintansa tukemiseksi yhdistys voi asianmukaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, perustaa rahastoja sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja

 6. JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET
 7. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen asiasta kiinnostunut hyvämaineinen Suomen kansalainen, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy.

  Varsinainen jäsen suorittaa vuosittain jäsenmaksuna sen summan, minkä vuosikokous on kulloinkin määrännyt.

  Yhdistyksen kokouksissa on äänioikeus vain varsinaisilla jäsenillä.

  Yhdistyksen kannatusjäseneksi hallitus voi hyväksyä vuosikokouksen määräämän kertamaksun tai vuosittaisen kannatusmaksun suorittaneen yhdistyksen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön.

 8. Kunniajäseneksi voi yhdistyksen vuosikokous hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka erityisen ansiokkaasti on toiminut yhdistyksen päämäärien hyväksi. Kunniajäsen on jäsenmaksuista vapaa.

 9. Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittaa siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi, jolloin hän vapautuujäsenyydestä kulumassa olevan kalenterivuoden loppuun mennessä, ellei hallitusesitetyn pätevän syynvuoksi halua vapauttaa häntä jäsenyydestä jo ennen tätä määräaikaa.
  Jäsen, joka toimii vastoin sääntöjä tai muuten toiminnallaan vahingoittaa yhdistystä, sen työtä ja päämääriä, tai toimii lain vastaisesti, voi hallitus erottaa yhdistyksestä
  Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole mitään oikeutta sen varoihin.


 10. -sivu 1-


  YHDISTYKSEN HALLINTO
 11. Kokoukset
  Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä.

  Vuosikokouksessa käsitelleeän seuraavat asiat:
  1. kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin vaali
  2. Käytettävän äänimäärän toteaminen
  3. kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  4. kokoukselle laaditun esityslistan ja työjärjestyksen hyväksyminen
  5. ääntenlaskijoiden valinta
  6. kahden henkilön valitseminen tarkistamaan kokouksesta laadittava pöytäkirja
  7. edellisen kauden toimintakertomus ja tilit, tilintarkastajien lausunto ja tilinpäätöksen vahvistaminen
  8. vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille kuluneelta toiminta- ja tilikaudelta
  9. kuluvan kauden toimintasuunnitelma
  10. hallituksen jäsenten, toimihenkilöiden ja tilintarkastajien palkkioiden määrääminen kuluvalle toimikaudelle
  11. kuluvan kauden tulo- ja menoarvio, sekä varsinaisen- ja kannatusjäsenen jäsenmaksujen määrääminen
  12. hallituksen puhenjohtajan valinta ja uusien jäsenien valitseminen hallituksen erovuoroisten ja siitä eronneiden jäsenten tilalle
  13. kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä valitseminen
  14. muut kokouskutsussa mainitut asiat sekä,
  15. asiat, joita ei ole kokouskutsussa mainitti; niistä voidaan keskustella,jos kokous niin haluaa, ja ottaa päätettäväksi, mikäli tästä on yksimielisyys, ei kuitenkaan asioista, joista on yhdistyslin 24§:n mukaan mainittava kokouskutsussa.


 12. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle silloin, kun yhdistyksen kokous on päättänyt kokouksen pitämisestä tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä on sitä kirjallisesti hallitukselta pyytänyt määrätyn asian käsittelemistä varten. Hallitus on velvollinen kutsumaan ylimääräisen kokouksen koolle samalla tavoin kun yhdistyksen vuosi kokouksen viimeistään kahden (2) kuukauden kuluttua em. pyynnön saatuaan.

 13. Yhdistyksen kutsuu kokoukseen hallitus ilmoittamalla siittä jäsenille vähintään yhdessä yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai henkilökohtaisella kirjallisella tiedotteella neljätoista (14) päivää ennen kokousta.
  Kokouskutsussa on mainittava yhdistyslain 23§ määräämät kokouksessa käsiteltävät asiat


 14. -sivu 2-

 15. Hallitus ja sen tehtävät
  Hallitukseen kuuluu vuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä, jotka valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan siten, että kaksi (2) jäsentä ovat vuosittain erovuorossa. Puheenjohtajan toimintakausi vuosikokouksen välinen aika.
  Hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja sihteerin on oltava Suomen Kennelliiton-Finska Kennelklubben ry:ssä sekä rotujärjestössään.

  Vuosikokous valitsee puheenjohtajan ja uudet jäsenet erovuoroisten tilalle.

  Kahden ensimmäisen kerran erovuoroiset jäsenet määrätään arvalla. Jos hallituksen jäsen eroaa tai erotetaan tai kuolee kesken toimikauttaan, yhdistyksen kokous valitsee tilalle uuden jäljellä olevaksi ajaksi. Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan sihteerin ja rahastonhoitajan sekä keskuudestaan varapuheenjohtajan.

  Hallitus voi valita avukseen tarpeen vaatiessa valvontansa alla toimivia toimikuntia ja muita toimihenkilöitä yhdistyksen jäsenistä.


 16. Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen estyneenä tai esteellisenä ollessaan varapuhenjohtajansa kutsusta, josta ilmoitetaan suullisesti tai kirjallisesti viimeistään viikko ennen kokousta. Hallitus on kutsuttava koolle viipymättä, mikäli kolme (3) hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii tarkoituksen ilmoittaen.

  Hallitus on päätösvaltainen kun paikalla on 3 hallituksen jäsentä, sekä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

 17. Hallituksen tehtävä on:
  • johtaa yhdistyksen toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi ja hoitaa sen taloutta sekä omaisuutta
  • edustaa yhdistystä ja hoitaa sen asioita virastossa ja tuomioistuimissa sekätehdä yhdistyksen puolesta sitoumuksia, joista yhdistyksen kokous on päättänyt,
  • kutsua yhdistys kokouksiin ja valmistella niissä käsiteltävät asiat
  • toimeenpanna yhdistyksen ja hallituksen kokousten päätökset
  • valita yhdistykselle ja sen eri elimille tarpeelliset toimihenkilöt ja toimikunnat,
  • hyväksyä uudet jäsenet ja päättää jäsenten erottamisesta sääntöjen 6§ mukaisesti sekä pitää jäsenluetteloa johon merkitään vähintäin jäsenen täydellinen nimi ja kunta, jossa tällä on kotipaikka,
  • laatia ehdotus yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi sekä,
  • käsitellä jäsenten ennen edellisen helimikuun 1 päivää vuosikokoukselle esittämät asiat

 18. TILIT JA NIMEN KIRJOITTAMINEN
 19. Yhdityksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.

  Yhdistyksen tilinpäätös, toimintakertomus ja hallituksen pöytäkirjat on jätettävä ennen helmikuun 15 päivää tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa enen vuosikokousta.


 20. -sivu 3-

 21. Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri. Kukin yksin.

 22. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
 23. Näiden sääntöjen muutokseen vaaditaan yhdistyksen kokouksen päätös, joka on tehty vähintään 2/3 äänten enemistöllä annetuista äänistä.
  Muutosehdotuksista on tiedoitettava jäsenille kokouskutsussa.

 24. Asioiden ratkaisu kokouksissa
 25. Kaikissa niissä asioissa, joissa yhdistyslaissa ei toisin säädetä tai näissä säännöissä toisin määrätä, noudatetaan yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa seuraavaa menettelyä:
  Yhdistyksen päätökseksi tulee asiakysymyksissä se mielipide, joka on saanut taakenne yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan ratkaisee asiakysymyksissä kokouksen puheenjohtajan kantama mielipide ja vaaleissa arpa.

 26. Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään yhden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista toinen on vuosikokous. Purkamispäätös on tehtävä kummassakin kokouksessa vähintäin 3/4 äänten enemmistöllä annetuista äänistä.

 27. Jos yhdistys puretaan tai lakkautetaan, tulee jäljelle jääneet varat käyttää viimeiseen yhdistyksen kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti, jota vähintään 3/4 annetuista äänistä on kannattanut, ainoastaan yhdistyksen tarkoitusperien edellyttämällä tavalla.

 28. -sivu 4-

VARSINAIS-SUOMEN KENNELPIIRI RY
HIRVENHAUKKUPIIRINMESTARUUSKOKEEN SÄÄNNÖT JA JÄRJESTÄMISOHJE


 1. AJANKOHTA JA JÄRJESTÄMINEN
  Piirin mestaruudesta kilpaillan vuosittain ja mestaruuden saavuttaa korkeimman
  hyväksytyn palkintosijan oikeuttavaan pistemäärän saavuttanut koira.
  Kokeen järjestämisestä huolehti Lounais-Suomen pystykorvayhdistys ry. Muutoin
  noudatetaan kokeen anomisen ja järjestämisen suhteen SKL-FKK:n määräyksiä ja voimassa
  olevia hirvenhaukkukokeen sääntöjä.
  PM-kokeeseen valittavalla koiralla pitää olla saavutettuna HIRV 1 –tulos yhden päivän
  kokeesta. Koirat asetetaan paremmuusjärjestykseen niiden tulosten perusteella, jotka on
  saavutettu edellisen piirinmestaruuskokeen jälkeen. Koiria pääsee kokeeseen 20 ja
  edellisen vuoden mestari


 2. OSALLISTUMISOIKEUS
  Piirinmestaruudesta kilpailevat koirat joiden omistajan tai haltijan vakituinen asuinpaikka
  on Varsinais-Suomen kennelpiirin alueella riippumatta hänen edustamansa yhdistyksen
  kotipaikasta. Yhteisomistuksessa olevan koiran pääasiallinen olinpaikka määrittää sen
  kennelpiirin, jonka mestaruudesta koira voi kilpailla. Piirinmestaruudesta voi kilpailla
  vuosittain vain yhden kennelpiirin alueella. Koiran omistaja/haltijan on oltava SKL-FKK:n tai
  kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen

 3. KIERTOPALKINNOT JA MITALIT
  Piiri lahjoittaa kokeeseen kiertopalkinnon, johon voittaneen koiran omistaja on velvollinen,
  omalla kustannuksella, kaiverruttamaan vuosiluvun, koiran nimen, rekisterinumeron ja
  omistajan sekä pistemäärän ja palkintosijan.
  Kiertopalkinnon saa omakseen koiranomistaja, jolla on kolme kiinnitystä, jolloin piiri
  hankkii uuden kiertopalkinnon
  Piiri lahjoittaa myös mitalit kolmelle parhaalle, mitalit jaetaan kokeen yhteydessä ja niiden
  jakamisessa noudatetaan samoja määräyksiä kuin kiertopalkinnon jakamisessa

 4. MUITA MÄÄRÄYKSIÄ
  Mikäli piirimestaruutta ratkottaessa kaksi tai useampi kilpailija päättyy tasapisteisiin,
  voittaa se koira jolla on pisin työskentelyaika, pisin haukkuaika ja ehjempi
  työskentelysuoritus. jos koirien ansiopisteiden summa on yhtä suuri, päättää ylituomari
  paremmuusjärjestyksen koirien kokonaissuorituksien perusteella